Obchodní podmínky

Oddíl I: Obecná ustanovení

§ 1 Rozsah

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a služby poskytované odpovídající společností skupiny Axxum (v následujícím “dodavatel”) na základě této smlouvy uzavřené s druhou stranou (v následujícím “odběratel“) mimo ustanovení v odstavci 1.4 za současného vyloučení platnosti všech ostatních obchodních podmínek. Dodavatel neuznává neslučitelné nebo odlišné obchodní podmínky stanovené odběratelem s výjimkou situací, kdy s jejich použitím písemně výslovně souhlasil. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí také tehdy, když dodavatel bez výhrad poskytuje služby dlužné na základě smlouvy.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pouze tehdy, je-li odběratel podnikatelem ve smyslu  § 420 a 421 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v následujícím „NOZ“), veřejnoprávní právnickou osobou nebo speciálně financovaným veřejnoprávním subjektem.

1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky regulují také veškeré budoucí obchodní vztahy s odběratelem.

1.4 Dodavatel poskytuje zejména balící služby. Má-li objednávka navíc obsahovat lodní dopravu, přepravní a/nebo skladovací služby poskytované dodavatelem odběrateli, musí to být výslovně smluvně stanoveno. Odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek se tyto služby řídí Všeobecnými zasílatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky České republiky (v následujícím „VZP“), které dodavatel předloží na vyžádání, ve smyslu  § 1751 (3) NOZ není-li výslovně stanoveno jinak.

1.5  Ustanovení v § 558 (2) NOZ, především úsek, který stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, se nepoužívá.

§ 2 Sestavení smlouvy a dokumenty

2.1 Nabídky dodavatele nejsou závazné. Lze-li objednávku odběratele posoudit jako nabídku ve smyslu § 1731 NOZ, pak dodavatel může tuto nabídku přijmout v průběhu dvou týdnů. 

2.2 Veškerá ujednání mezi dodavatelem a odběratelem zaměřená na plnění této smlouvy musí být stanovena písemně, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ústní ujednání nejsou platná.

2.3. Dodavatel si vyhrazuje veškerá vlastnická a autorská práva týkající se ilustrací, nákresů, výpočtů a dalších dokumentů. Výše uvedené stanovení se týká také tištěných dokumentů označených za „důvěrné“. Odběratel musí dodavatele písemně požádat o výslovný souhlas s tím, aby je mohl poskytnout třetím osobám.

2.4 Ustanovení § 1732 (2) NOZ, jež mimo jiné, „inter alia“, stanoví, že návrh na poskytnutí zboží nebo služeb předložený v katalogu za určitou cenu je nabídkou a  ustanovení § 1740 (3) NOZ, které stanoví, že smlouvy se považují za řádně uzavřené, i když projevům vůle obou stran úplně neodpovídají, se zde neuplatňuje.

§ 3 Ceny a platební podmínky

3.1 Ceny dodavatele platí „ze závodu“ v Korunách českých (Kč). Zákonem stanovená daň z přidané hodnoty (DPH/VAT) není zahrnuta v ceně; pokud se ovšem uplatňuje, bude na faktuře vyznačena odděleně v hodnotě stanovené zákonem.

3.2 Pro případ, že po uzavření smlouvy vzrostou ceny za dodávky nebo služby z důvodu nepředvídatelných okolností, na které dodavatel nemá žádný vliv, jako jsou například nové nebo pozdější předpisy, nárůst cen surovin, zvýšení tarifních mezd nebo ztížení pracovních podmínek, pak si dodavatel vyhrazuje možnost zvýšit ceny odpovídajícím způsobem. V případě, že po uzavření smlouvy klesnou celkové náklady právě z těchto důvodů, se dodavatel zavazuje k odpovídajícímu snížení cen. Dodavatel bude odběratele předem včas a vhodným způsobem informovat o přizpůsobení ceny. Zvýší-li se smluvní cena v průběhu jednoho roku o více než 5 %, má odběratel právo na odstoupení od smlouvy. Odběratel musí během přiměřené lhůty po tomto oznámení prohlásit, zda chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.

3.3 Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá nic jiného, je cena za dodávky nebo služby splatná netto (bez srážek) během 14 dnů od data fakturace. V případě prodlení s platbou platí zákonné podmínky NOZ, vyjma § 1978 (2) NOZ, který stanoví, že vypršení dodatečného termínu plnění automaticky vede k odstoupení od smlouvy.

3.4 Poskytování slevy se musí stanovit v samostatné písemné dohodě.

3.5 Odběratel má právo na vzájemné zúčtování jen tehdy, když byly jeho protipohledávky právoplatně uznány soudem, jsou nepopíratelné a dodavatel je písemně potvrdil. Toto omezení vzájemného zúčtování neplatí pro nároky odběratele na náhradu vad, které vyplývají ze stejného smluvního vztahu jako nároky dodavatele.

§ 4 Dodací lhůty pro poskytování výkonů

Pro plnění dodací lhůty je směrodatné písemné potvrzení objednávky dodavatelem, neexistuje-li písemné ujednání s jiným řešením.

4.2 Stanovená lhůta plnění bude zahájena, jakmile byly předem vyřešeny všechny technické otázky.

4.3 Dodržení povinnosti dodavatele poskytnout plnění však předpokládá, že odběratel včas a řádně splní své povinnosti. Dodavatel si vyhrazuje právo dovolat se neplnění smluvních povinností na základě § 2913 NOZ za účelem obrany své odpovědnosti.

4.4 Všechny události vyšší moci, za které dodavatel nezodpovídá, například nepředvídatelná přerušení provozu, stávky a zákonné výluky, tedy události, které mu brání v plnění smlouvy, ho osvobozují od povinného plnění po dobu, po kterou tato omezení existují. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat odběratele o jejich vzniku a informovat ho o pravděpodobné době jejich trvání. Když tato událost přetrvává déle než tři měsíce, pak jsou obě smluvní strany oprávněny k tomu, aby po předchozím oznámení odstoupily od smlouvy. V takovém případě je nutno vrátit již uskutečněné platby.

4.5 Když se dodavatel dostane do prodlení plnění z nedbalosti, pak je jeho náhrada za škody vedle plnění (škody z prodlení) omezena na 5 % hodnoty poskytovaných služeb a za náhradu škody místo plnění na 25 % této hodnoty. Nároky odběratele přesahující tento rozsah jsou promlčeny v maximálním rozsahu povoleném závaznými ustanoveními občanského zákoníku, a to i po uplynutí jakékoli lhůty stanovené pro plnění dodavatele.

4.6 Dojde-li ke zpoždění sjednaného termínu plnění z důvodů, které zapříčinil odběratel, pak musí odběratel uhradit takto vzniklé dodatečné náklady.

§ 5 Odpovědnost za škody

5.1 Dodavatel odpovídá za škody ve smyslu zákonných ustanovení, pokud odběratel uplatňuje nároky na náhradu škod, ke kterým došlo úmyslně nebo hrubou nedbalostí, včetně škod způsobených zástupci nebo pomocníky dodavatele při plnění smlouvy, nebo za škody, které byly zaviněny porušením podstatné smluvní povinnosti.  Podstatnými smluvními povinnostmi jsou ty povinnosti, jejichž plnění je nutné pro dosažení cíle stanoveného smlouvou a jejichž plnění druhá smluvní strana očekávala a spoléhala se na ně.

5.2 Pokud nelze dodavateli uznat záměrné porušení smlouvy, pak je jeho odpovědnost za náhradu škody v případech uvedených v odstavci 5.1 omezena na předvídatelné škody typicky vyplývající z tohoto druhu smlouvy. Pokud jde o smlouvy o obalech a smlouvy o odpovědnosti za montáž, pak je odpovědnost za náhradu škody omezena na následující částky:

(i) u obalů pro zařízení a obalů pro export za každý nakládaný kus všech škodných případů z jedné obalové objednávky na částku 500 000 EUR;

(ii) za obal svitku a balíku 25 000 EUR za každý nakládaný kus a za obaly jiných průmyslových sériových výrobků 76 694 EUR za nakládaný kus; 

(iii) za montážní služby na našem vlastním firemním pozemku 250 000 EUR;

(iv) za montážní služby na pozemku třetí strany 5 milionů EUR.

Detailní informace poskytne dodavatel na požádání. Pokud pojišťovna není povinna plnit (např. z důvodu spoluúčasti, sériového poškození, ročního omezení, vyloučení rizika), ručí dodavatel vlastními náhradními výkony; v tom případě je jeho ručení omezeno na předvídatelné, typicky se vyskytující škody. Pokud je předvídatelné poškození, typické pro smlouvu, v rámci objednávky obalu nebo montáže v jednotlivém případě menší než výše uvedené pojistné částky nebo pokud odpovědnost v případech uvedených v § 5.1 vyplývá ze smlouvy o dodání zboží v souladu s oddílem II nebo o dodání jiných pracovních služeb v souladu s oddílem IV, které nejsou montážními službami, je odpovědnost omezena na předvídatelné škody typické pro smlouvu, s výjimkou úmyslného porušení povinností.

Další odpovědnost za škodu na straně dodavatele je vyloučena v maximálním rozsahu povoleném závaznými ustanoveními Nového občanského zákoníku, bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vyplývající z jednání ve špatné víře během jednání o smlouvě, jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo pro žaloby na náhradu škody způsobené majetkovou újmou. Odpovědnost za zpožděné plnění je stanovena v odstavci 4.5. 

5.4 Omezení odpovědnosti podle tohoto článku platí také v případě, že odběratel požaduje namísto nároku na náhradu škody uhrazení marných výdajů.

5.5 Pokud je odpovědnost za škodu na straně dodavatele vyloučena nebo omezena, pak toto vyloučení nebo omezení platí také pro osobní odpovědnost za škody způsobené jeho zaměstnanci, pracovníky, zástupci a stranami pomáhajícími při plnění smlouvy.

5.6 Za plnění zakázek, jejichž součástí je objednávka přepravy a dopravy (odst. 1.4), odpovídá zhotovitel výhradně podle VZP. Pro skladovací služby platí navíc omezení uvedená v bodě 11.2.

5.7 Odběratel není uplatněním reklamace zbaven povinnosti zaplatit celou cenu zboží, pokud ovšem není dohodnuto jinak. Ustanovení § 2108 NOZ, které stanoví, že odběratel nemusí zaplatit část kupní ceny odpovídající slevě, na kterou má nárok v důsledku zjištěných vad plnění, se zde neuplatňuje.

§ 6 Soudní příslušnost a místo plnění

6.1 Ve vztahu k podnikatelům, veřejnoprávním právnickým osobám a veřejnoprávním subjektům speciálně financovaným je příslušným výlučně soud v místě hlavního sídla dodavatele a je místem řešení všech sporů vyplývajících z této dohody nebo v souvislosti s ní. Dodavatel si však vyhrazuje právo podání žaloby vůči odběrateli i u soudu, který je příslušný pro odběratele.

6.2 Tato smlouva je upravena podle zákonů České republiky; uplatňování Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výhradně vylučuje.

6.3 Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění hlavní sídlo společnosti dodavatele.

Oddíl II: Zvláštní ustanovení pro dodávky zboží

§ 7 Přechod rizik při dodávkách zboží

Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, provádí se dodávky zboží dodavatele „EXW“ (ze závodu) ve smyslu nejnovější verze pravidel Incoterms.

§ 8 Výhrada vlastnictví 

8.1 Dodavatel si ponechá vlastnická práva k dodanému zboží tak dlouho, dokud nepřijme všechny platby plynoucí z obchodního vztahu s odběratelem. Pokud obchodní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem zahrnují průběžné započítání závazků a pohledávek, výhrada vlastnictví se vztahuje také na v té době uznaný zůstatek; totéž platí, pokud zůstatek není uznán, ale je uplatněn na základě součtu podkladových položek účtu, například proto, že je odběratel v úpadku nebo v likvidaci. V případě, že se odběratel dopustí porušení smlouvy, zejména prodlením s platbou, má dodavatel za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky, právo odstoupit od smlouvy a převzít zpět dodané zboží. 

8.2 Odběratel má právo prodávat zakoupené zboží dále v rámci běžné obchodní činnosti; dodavateli ale postupuje všechny pohledávky vzniklé u jeho odběratelů nebo třetích osob dalším prodejem, a to v celkovém fakturovaném součtu (včetně daně z obratu) pohledávek dodavatele bez ohledu na to, zda již koupené zboží prošlo před dalším prodejem zpracováním nebo ne. Dodavatel si zachovává právo inkasovat tyto pohledávky i po postoupení. Oprávnění dodavatele inkasovat pohledávky není dotčeno. Dodavatel se ale zavazuje, že nebude požadovat platby pohledávek, dokud odběratel řádně plní své platební závazky z přijatých výnosů. Pokud tomu tak není, může dodavatel požadovat, aby ho odběratel informoval o postoupených pohledávkách a dlužnících, kteří je dluží, a poskytl mu všechny údaje potřebné pro inkaso, předal příslušné záznamy a informoval dlužníky (třetí strany) o jejich postoupení.

8.3 Zpracování nebo přepracování zakoupeného zboží odběratelem se vždy provádí jménem dodavatele. 

Pokud by bylo zakoupené zboží zpracováváno společně s jinými předměty, které nepatří dodavateli, pak dodavatel získá spoluvlastnictví nového předmětu/nových předmětů v poměru hodnoty zakoupeného předmětu/zakoupených předmětů (celková částka faktury včetně daně z obratu) k ostatním zpracovaným objektům v době zpracování. Na zboží vzniklé zpracováním se vztahují stejné podmínky, jaké platí pro zakoupené zboží dodané s výhradou vlastnictví.

8.4. Pokud by bylo zakoupené zboží neoddělitelně sjednoceno spolu s jinými předměty, které nepatří dodavateli, pak dodavatel získá spoluvlastnictví nového předmětu/nových předmětů v poměru hodnoty zakoupeného předmětu/zakoupených předmětů (celková částka faktury včetně daně z obratu) k ostatním sjednoceným objektům v době sjednocení. Dojde-li ke sjednocení tak, že se předměty odběratele budou považovat za hlavní předměty, bude se mít za to, že odběratel převede poměrné spoluvlastnictví na dodavatele. Odběratel pak chrání takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví dodavateli.

8.5 Není-li právoplatná výhrada vlastnictví nebo postoupení ve smyslu právních předpisů platných pro zboží, pak se v souladu s tímto právem považuje zabezpečení, které odpovídá výhradě vlastnictví nebo postoupení, za dohodnuté. Je-li pro vznik těchto práv potřebná spolupráce odběratele, pak je odběratel povinen na žádost dodavatele přijmout na své náklady veškerá přiměřená opatření, která jsou nezbytná k zabezpečení a zachování těchto práv.

8.6 Dodavatel je povinen vzdát se svého zabezpečení na žádost odběratele, přesahuje-li realizovatelná hodnota tohoto zabezpečení zajišťované pohledávky o více než 10 %; dodavatel má právo na výběr toho, kterého zabezpečení se vzdá.8.7 V případě zabavení nebo jiného zásahu třetích osob musí odběratel neprodleně písemně informovat dodavatele, aby mohl dodavatel podat žalobu podle § 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pokud třetí osoby nemohou převzít soudní nebo mimosoudní náklady na odvrácení tohoto zásahu, pak odběratel ručí dodavateli za takto vzniklou ztrátu.

§ 9 Odpovědnost za vady při dodávkách zboží

Aby mohl odběratel uplatňovat své nároky vzniklé z vad zboží, musí řádně plnit své zákonné povinnosti, tzn. zejména neprodleně a v plném rozsahu kontrolovat zboží a nahlásit stížnosti. Zprávy o vadách musí být předány písemně. 

9.2 V případě vady zakoupeného zboží je dodavatel oprávněn odstranit vadu dle vlastní volby buď odstraněním vady, nebo dodáním nového nezávadného zboží. Pokud se odstranění vad nezdařilo, nebo dodavatel odmítne vady odstranit nebo je jejich odstranění nepřiměřené, má odběratel právo odstoupit od smlouvy nebo snížit kupní cenu podle svého uvážení. Nároky na náhradu škody lze uplatňovat pouze ve smyslu § 5. 

9.3 Promlčecí doba za všechny nároky na náhradu škody, adresované dodavateli, trvá jeden rok, počínajíc datem dodání koupených předmětů.

Oddíl III: Zvláštní podmínky pro balící služby 

§ 10 Závazky odběratele

10.1 Řádné provedení objednávky balících služeb vyžaduje, aby byl předmět, který má být zabalen, poskytnut dodavateli včas, připraven a ve vhodném stavu pro splnění objednávky.Pokud není písemně stanoveno jinak, musí být díly, které jsou obzvláště náchylné na korozi, před předáním vyčištěny a ošetřeny vhodnými ochrannými prostředky proti korozi. Odběratel musí navíc poskytnout dodavateli písemně správné údaje o hmotnosti a dalších vlastnostech týkajících se daného zboží a to nejpozději při předání zboží. Takovými vlastnostmi jsou především informace o těžišti a údaje potřebné pro práci s jeřábem a vysokozdvižným vozíkem, informace o zvedacích bodech, jakož i všechna rizika a požadavky spojené s přepravou (skladování, nakládka, trasa a typ přepravy a případně skladování po přepravě), které by měly zahrnovat též informace o klimatických pásmech, kterými prochází přepravní cesta. Nebezpečné náklady se musí deklarovat písemně se všemi potřebnými údaji (formulář DIN německého institutu pro standardizaci).

10.2 Odběratel musí dále dodavatele písemně informovat o konkrétních rizicích, která mohou vyplývat z požadavků dané přepravní trasy, nakládacího zařízení a dopravních prostředků (např. volně uloženého nákladu, tzv. bulk carrier) z důvodu zohlednění nadměrného namáhání kontejnerů a obalů a také s ohledem na všeobecné zatížení životního prostředí v případě potenciálního skladování po přepravě.

10.3 Odběratel je odpovědný za překlady přepravních dokumentů do dalších jazyků, nebylo-li sjednáno nic jiného.

10.4 Nebylo-li dohodnuto nic jiného, pak budou balící práce prováděny v provozovně dodavatele. Odběratel je odpovědný za včasné dovezení a odvezení baleného zboží. Budou-li objednané balící služby provedeny mimo provozovnu dodavatele, pak musí odběratel zajistit, aby byly dřevěné obaly a další obalové materiály bezplatně vyloženy, musí zajistit dostatek prostoru, energie a potřebného zdvihacího zařízení, na žádost dodavatele dle potřeby včetně personálu potřebného k provozování takového zařízení, a rovněž zajišťovací a zvedací zařízení, které může být potřebné pro rychlé a profesionální splnění objednávky balicích služeb. Odběratel s dodavatelem dohodnou před zahájením výkonu objednávky písemnou formou pracovní dobu a místo balení. 

10.5 Informace potřebné pro označení baleného zboží musí být dodavateli doručeny písemně a včas elektronickou formou do balícího závodu.

10.6 Odběratel je povinen zajistit potřebné pojištění baleného zboží (např. pojištění přepravy, skladovací a protipožární pojištění) bez zřetele na pojištění povinného ručení dodavatele. Platí to především také pro případné uskladnění zboží po přepravě. 

§ 11 Přechod rizik u balících služeb

11.1 Riziko náhodného zničení nebo náhodného zhoršení na odběratele přechází v okamžiku, kdy je naloženo odcházející vozidlo, nejpozději však v okamžiku, kdy odběratel převezme zabalené zboží. Zákonný přechod rizika v případě prodlevy při převzetí zůstává nedotčen.

11.2 Aniž je dotčen odstavec 5.1, je v případě případného uskladnění zboží odpovědnost zhotovitele za škody na zboží omezena na:

(i) maximálně 35 000 EUR na jeden škodní případ z jedné objednávky balení;

(ii) 70 000 EUR za rok v případech, kdy škoda uplatněná Objednatelem vychází v rozporu s bodem 11.2(i) z rozdílu mezi vypočtenými a skutečnými položkami zásob, a to bez ohledu na výši a druh inventarizace a výši škodní události, která způsobila inventarizační rozdíl;

(iii) 2,5 milionu EUR za každou škodní událost. V případě, že je více než jeden žadatel o odškodnění, je odpovědnost zhotovitele úměrná všem jednotlivým nárokům.

11.3 V případě, že Objednatel poruší tuto smlouvu a způsobí tím, že Zhotovitel uskladní příslušné zboží, je odpovědnost Zhotovitele za škodu na zboží omezena částkou 17 000 EUR nebo vložte částku na jeden škodní případ z jedné objednávky obalů.

11.4 Po zaplacení dohodnutého příplatku může Objednatel písemným oznámením určit hodnotu zvýšené odpovědnosti odlišnou od výše uvedených částek. V takovém případě uvedená hodnota nahrazuje příslušnou maximální částku.11.4 Po zaplacení dohodnutého příplatku může odběratel písemným oznámením specifikovat hodnotu zvýšené odpovědnosti odlišující se od výše uvedených částek. V tom případě specifikovaná hodnota nahradí relevantní maximální částku.

§12 Rozsah výkonů a odpovědnost za vady v případech balících služeb

12.1 Zamýšlený účel uvedený ve smlouvě je směrodatný při posouzení rozsahu výkonů.

12.2 Není-li stanoveno jinak, dodavatel provádí balicí služby v souladu s pokyny pro balení stanovené německou obalovou asociací Bundesverband Holzpackmittel Paletten und Exportverpackung (HPE) e.V., jakož i v případě obalů pro námořní a pozemní přepravu v souladu s požadavky příslušných pokynů směrnice o obalech (CTU) a Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti kontejnerů (CSC), které dodavatel na vyžádání dodá.12.3 Dodavatel je povinen podniknout protikorozní opatření jen v případě, že to bylo mezi smluvními stranami výhradně sjednáno. Pokud smluvní strany sjednaly protikorozní opatření, pak byl tento výkon řádně zajištěn tehdy, když byla tato opatření prováděna v souladu s pokyny pro balení stanovenými německou obalovou asociací Bundesverband Holzpackmittel Paletten und Exportverpackung (HPE) e.V., a toto ochranné opatření vydrželo po celou dobu počínaje dnem výkonu balicích prací. Není-li písemně sjednána odlišná doba protikorozní ochrany, pak se protikorozní ochrana uplatňuje na dobu šesti měsíců. Dodavatel neručí za případy koroze po uplynutí sjednaného období protikorozní ochrany. V případě opotřebovaného zboží, které bude zabaleno, je ručení za poškození korozí vyloučeno.

12.4 Odběratel musí při převzetí zabaleného zboží na místě předání zkontrolovat, zda obal neobsahuje zjevné a znatelné vady. Jakmile budou při této kontrole zjištěny vady, je odběratel povinen uplatnit své nároky na náhradu škody tím, že ihned podá písemnou námitku a poskytne dodavateli příležitost pro sestavení vlastní zprávy o skutkové podstatě.

12.5 Předpokladem každé odpovědnosti za nahlášené vady je doklad o tom, že dodavatel porušil svou povinnost před převodem rizika. To platí zejména pro bedny a samostatné obaly komponentů, stejně jako například pro takzvané obaly na lyžinách bez beden, bez dna přepravky a bez palet, a také v případě ochranných obalů, byly-li tyto obaly otevřeny nebo poškozeny na základě vládních opatření. V případě, že byla jakost obalu ovlivněna nesprávným stohováním, překládáním, skladováním nebo změnou, otevřením nebo jiným zásahem, tedy v případech, kdy se jedná o poškození obalů způsobená třetími stranami, jejichž následkem dojde k poškození zboží odběratele, nejedná se o vadu díla dluženého dodavatelem. Pokud objednávka odběratele vyžaduje, aby dodavatel zabalil zboží již předem zabalené odběratelem nebo třetí stranou, pak je dodavatel odpovědný za vady baleného zboží pouze tehdy, pokud odběratel prokáže, že lze vadu balící služby přičíst výkonu prováděnému dodavatelem. Dodavatel neručí za vady zapříčiněné závadným obalem odběratele nebo třetí strany. Dodavatel není povinen zkontrolovat při převzetí, zda je zabalené zboží případně poškozeno. 

12.6 V případě vadných balících služeb má odběratel nárok na zákonná záruční práva, s výhradou toho, že nároky na náhradu škody a nároky na náhradu výdajů lze uplatnit pouze v rozsahu uvedeném v § 5. 

12.7 Promlčecí doba na všechny záruční reklamace vznesené vůči dodavateli v důsledku vadných balících služeb je jeden rok ode dne přijetí (převzetí) zabaleného zboží odběratelem.

§ 13 Standard ISPM 15 

Když objednávka zahrnuje dodávku nebo balení obsahující dřevěný obalový materiál, který musí povinně odpovídat předpisům standardu IPPC/ISPM 15, pak je dodavatel povinen si pečlivě vybrat dodavatele tohoto materiálu a zajistit, aby byl tento dodavatel certifikován podle předpisů IPPC/ISPM 15. Dodavatel je navíc povinen vyžádat si u dodavatele obalového materiálu potvrzení o tom, že byl dodaný balící materiál tepelně ošetřen podle standardu ISPM 15. Dodavatel musí provést povinnou kontrolu podle příslušných informací v dodacím listu. Pokud dodavatel splní své výše uvedené povinnosti, pak budou vyloučeny nároky na náhradu škod nebo výdajů, které by mohly vzniknout v důsledku možného napadení obalového materiálu hmyzem, pokud ovšem dodavatel věděl nebo z důvodu hrubé nedbalosti nevěděl, že tepelné zpracování nebylo provedeno, resp. nebylo provedeno řádně nebo bylo provedeno neúspěšně. 

Odběratel se zavazuje, že do obalů dodavatele nezahrnul žádné dřevo třetích osob. Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za další dřevěný obalový materiál, který si odběratel pořídil od třetích osob. Odběratel uhradí dodavateli veškeré škody a výdaje vyplývající z porušení výše uvedené povinnosti, pokud neprokáže, že za porušení není odpovědný.

Oddíl IV: Speciální ustanovení pro jiné služby (především montáž a demontáž a dále za pájení, lepení nebo svařování)

Pro objednávky jiných služeb (jako jsou především montáž a demontáž a také pájení, lepení nebo svařování) platí dále následující ustanovení:

§ 14 Povinnosti spolupůsobení odběratele 

14.1 Odběratel se zavazuje, že 

a) dodavateli zajistí neomezený a bezpečný přístup na místo a k předmětům výkonu prací, a že se postará o to, aby měl dodavatel dostatečný prostor pro výkon svých prací,

b) dodavateli zašle správné a včasné údaje a informace potřebné pro výkon jeho prací, 

c) zajistí potřebné zásobování elektrickým proudem (400 V, 32 A/16 A 50 Hz a 240 V 16 A 50 Hz), vybavení osvětlením a dodávku stlačeného vzduchu a vody během výkonu prací nebo služeb,

d) poskytne pracovní vybavení podle smluvních ujednání a to včas a ve sjednaném objemu,

e) poskytne vhodnou společenskou místnost a sanitární vybavení pro přidělený personál dodavatele, 

f) řádně a kompletně uskuteční všechny potřebné přípravné práce (zejména jakékoliv základy nebo práce na ocelových konstrukcích), 

g) připraví stroje (části strojů), určené pro montáž, čisté a odmaštěné, a že zajistí, aby z nich byly před zahájením prací vypuštěny všechny provozní látky,

h) poskytování suchých a uzamykatelných prostor pro skladování materiálu a nástrojů dodavatele;

i) poskytnutí přiměřených tlumočnických služeb na žádost dodavatele a na vlastní náklady v rámci výkonu služeb v zahraničí. 

14.2 Za dimenzování, návrh a zajištění veškerých přívodních potrubí potřebných k montáži zodpovídá výhradně odběratel. Dodavatel používá pouze zásobovací přípojky poskytnuté odběratelem.

14.3 Zpoždění vyplývající z opožděného nebo nevhodného plnění výše uvedených kooperativních povinností nese zákazník. V tom případě platí pravidla uvedená v § 4.3 a § 4.6. Další právní nároky a práva dodavatele zůstávají nedotčena.

§ 15 Bezpečnostní ustanovení

Odběratel je povinen informovat dodavatele o bezpečnostních požadavcích platných v místě plnění a učinit veškerá požadovaná opatření pro ochranu zaměstnanců dodavatele před riziky ohrožující jejich bezpečnost a zdraví při poskytování služeb.

§ 16 Převzetí a záznam o výkonu

16.1 Odběratel je povinen převzít práce po jejich dokončení. Práce jsou rovněž považovány za převzaté, pokud dodavatel stanovil přiměřenou lhůtu pro jejich přebírku a odběratel jejich převzetí s odkazem na vady neodmítl. Dále se práce považují za přijaté, pokud odběratel neodmítl jejich přijetí během tří (3) pracovních dnů po vyrozumění o dokončení odůvodňujíc závady. 

16.2 Odběratel je povinen potvrdit dodavateli poskytnutí služeb podepsáním odpovídajících záznamů o činnosti, nejpozději po dokončení prací.

§ 17 Odpovědnost za škody

17.1 V případě vadných služeb má odběratel zákonné nároky na uhrazení vad podle následujících ustanovení: 

a) Období pro reklamaci vad trvá šest měsíců v souladu se zákonnými ustanoveními. 

b) Nároky na náhradu škody podléhají obecnému ustanovení za odpovědnost za škody podle § 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

17.2 V případech, kdy byly objednány montážní služby, jsou služby dlužné dodavatelem omezeny na správnou montáž. Dodavatel nepřebírá navíc další záruky za bezchybnost a funkčnost jím instalovaného stroje.


Datum poslední revize: květen 2023